انواع کشیدن-بخش دوم

بخش دوم-در این بخش قلیون کشیدن، دندون کشیدن و چند جمله مفید دیگه رو یاد می گیریم…

Share Now

Related Post

ارسال پاسخ به ما